โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
a little about..

Hatyaiwittayakarn

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา  จัดตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานการไม่เห็นด้วยกับลัทธิ Secularism ( คราวาสนิยม )  ดังนั้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงพยายามยึดหลัก การไม่แบ่งแยกระหว่างวิชาศาสนากับวิชาสามัญ ไม่แยกหลักคำสอนของศาสนาออกจากชีวิตประจำวันของคน ดังนั้นจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรในทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็น
“หลักสูตร(สามัญ)บูรณาการอิสลาม(Islamic Integrated Science School : (IS)2 ) ”  

ยูซูฟ  นิมะ , มูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์ , อับดุลเลาะ  เซ็ง 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dol adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibe.