เรื่องเล่าจากบานบุรี
...
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี BANBURI GAME"11

ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสี BANBURI GAME"11 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559 เพราะเราคือ ครอบครัวหาดใหญ่วิทยาคาร

อ่านต่อ...

...
วิทยากรบรรยายวันครู หัวข้อ "ครู ผู้สร้างการแปลี่ยนแปลง"

หัวหน้าศูนย์กุรอานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ครู ผู้สร้างการแปลี่ยนแปลง" โด

อ่านต่อ...

...
การศึกษาต่อในประเทศตูรกีและบอกเล่าสถานการณ์ของตุรกีในปัจจุบัน

คุณมูซันนา วงษ์สัน อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ที่มาให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อในประเทศตูรกีและบอกเล่าสถาน

อ่านต่อ...


หน่วยงานภายใน
...

กลุ่มภารกิจบริหารกิจการนักเรียน

...

กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ

งานบริการของเรา
บริการเกี่ยวกับงานเอกสาร
 • รับคำร้องเกี่ยวกับการเรียน
 • ออกหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ (ปพ.1-ปพ.9)
บริการออกบัตรประจำตัวนักเรียน
 • ออกบัตรประจำตัวนักเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน
 • ทำบัตรใหม่ – แจ้งบัตรหาย – บัตรชำรุด สำหรับนักเรียนเก่า
บริการการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
 • จัดทำเอกสารใบประวัตินักเรียนและเอกสารหลักฐานต่างๆ
 • ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่มีเปิดสอนในปีการศึกษา
บริการจัดทำทะเบียนนักเรียนและปรับปรุงฐานข้อมูลนักเรียนในระบบเงินอุดหนุน PSIS
 • รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดของนักเรียน
 • ลงข้อมูลในทะเบียนนักเรียน
 • จัดทำและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในระบบเงินอุดหนุน PSIS

**ต้องแสดงบัตรนักเรียนและแต่งกายให้เรียบร้อยทุกครั้ง เมื่อติดต่องานทะเบียน
กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผล

--------
 • ----------
 • ----------

--------
 • ----------
 • ----------

บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ออก Bill Payment ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมของนักเรียนหรือผู้ปกครอง
 • ทำใบเสร็จรับเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
 • ติดตามนักเรียนที่ไม่ชำระธรรมเนียมตามที่โรงเรียนกำหนด
บริการจัดเก็บรายได้อื่นๆ
 • ออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า
 • นำเงินฝากแต่ละรายการที่ได้รับ
 • ลงรายการรายรับในระบบโปรแกรมบัญชีโรงเรียน

-------
-----------

--------
 • ----------
 • ----------
 • ----------
 • ----------
 • ----------

--------
 • ----------

---------
-------------

---------
 • ----------
 • ----------
 • ----------

------
 • ----------
--------
---------

--------
--------------