ประวัติของ ญวค.
...

ประวัติของ ญวค.

                 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร(Hatyaiwittayakarn School ) ชื่อย่อว่า ญวค.(HWK.) ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับโครงการที่ดินเพื่อการศึกษาและสร้างชุมชนมุสลิม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2545 ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้อนุมัติในหลักการ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสังคม(ปัจจุบันคือมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม)กับสหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด คณะกรรมการบริหารโครงการที่ดินเพื่อการศึกษาและสร้างชุมชนมุสลิม ชุดแรกได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี นายวิชิต อุศมา ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ(ในขณะนั้น) เป็นประธาน และได้มีการวางรากฐานอาคารและเปิดโครงการฯอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2546

                 โรงเรียนได้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 (ฮ.ศ.1427) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม(ใบอนุญาตเลขที่ ต. 265 / 2538) โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ สข 2.10 / 2549 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 และเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตามมาตรา 15(1) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2551 เป็นปีที่โรงเรียนจัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ครบทุกชั้นเรียน ( ม.1 – ม.6)"