อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
...

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

อัตลักษณ์โรงเรียน

           อัตลักษณ์โรงเรียน คือ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชาชาติมัชฌิมา(ประชาชาติสายกลาง) คือ

       1.นักเรียนมีอิสลามเป็นวิถีชีวิต

       2.นักเรียนมีภาวะผู้นำ

       3.นักเรียนมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมได้

       4.นักเรียนมีทักษะชีวิต

       5.นักเรียนมีความสามารถในการอ่านอัลกุรอ่าน

เอกลักษณ์โรงเรียน

           เอกลักษณ์โรงเรียน คือ โรงเรียนศาสตร์วิถีอิสลาม

       1.โรงเรียนนำหลักการอิสลามมาใช้ในการบริหารจัดการ

       2.โรงเรียนจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้บูรณาการอิสลาม

       3.โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบูรณาการอิสลาม

       4.โรงเรียนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบูรณาการอิสลาม

       5.โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาการจัดการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะตุลอิสลามียะฮฺ)