หลักสูตรของเรา | หลักสูตรเรา

24/10/2016 | post by admin

...

หลักสูตรเรา

1.วิสัยทัศน์หลักสูตร
        มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สมดุลทางร่างกาย  สติปัญญา  จิตวิญญาณ  และอารมณ์ โดยการสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้  ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทักษะการใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการวิทยาศาสตร์และทักษะชีวิต พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีงามโดยเน้นการบูรณาการอิสลาม  สามารถเป็นมนุษย์ที่ดี พลเมือง มีภาวะผู้นำ ใฝ่สันติ รับผิดชอบต่อศาสนา สังคม ประเทศชาติและโลก
 
2 .สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
        โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ทักษะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ตามหลักหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  7 ประการ ดังนี้
        2.1 ความสามารถในการอ่านอัล-กุรฺอานและอัซซุนนะฮฺ  เป็นความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน ท่องจำและเข้าใจหลักคำสอนอัล-กุรฺอาน และอัซซุนนะฮฺ  อันเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม  เพื่อการพัฒนาตนเองด้านการยึดมั่นศรัทธา  การปฏิบัติศาสนกิจ  การประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและเกิดสันติสุข
        2.2 ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอาหรับ หรือภาษอังกฤษ หรือภาษามลายู) ภาษาใดภาษาหนึ่งที่ตนเองสนใจอย่างน้อยหนึ่งภาษา  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
        2.3 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
        2.4 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ(อัตตักวา) มีหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้จากบทบัญญัติอิสลามและวิทยาการสมัยใหม่  มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
        2.5 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต)ในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักความเชื่อและคำสอนของอิสลามอันเป็นทางสายกลาง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมในสังคม ด้วยการสร้างเสริมความสำคัญอันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
  2.6 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
       2.7 ความสามารถในการนำ  เป็นความสามารถในทางสร้างสรรค์ การเป็นแบบอย่างที่ดี การเรียกร้องเชิญชวนสู่ความดี และการห้ามปรามจากความชั่ว เพื่อสร้างชนรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมและมีคุณธรรม
 
3.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
        หลักสูตรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ โดยบูรณาการระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับจุดเน้นโรงเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๐ ประการ สร้างมุสลิมคุณภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
3.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
        3.1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ
        3.1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
        3.1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
        3.1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามครรลองหลักการศาสนาอิสลาม
        3.1.5 ปฏิบัติศาสนกิจที่กำหนดตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ
3.2 ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
        3.2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
        3.2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
        3.2.3 ประพฤติตนและปฏิบัติการงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ(อิคลาส)
        3.2.4 ประพฤติตนต่อผู้อื่นด้วยจรรยามารยาทที่ดีงามตามคำสอนศาสนาอิสลาม 
3.3 มีระเบียบวินัย
        3.3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน
และสังคม
        3.3.2 ตรงต่อเวลา ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงจากการใช้เวลา
ในเรื่องไร้สาระ
        3.3.3 รู้จักการวางแผนในกิจการงานที่ตนเองรับผิดชอบ
        3.3.4 ควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนได้ 
        3.3.5 รักษาความสะอาดเรียบร้อย
3.4 ใฝ่เรียนรู้
        3.4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน 
การท่องจำอัล-กุรอานและอัลหะดีษ
        3.4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.5 อยู่อย่างพอเพียง
        3.5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
        3.5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
        3.5.3 ตั้งใจ และเพียรพยายามฝึกฝนตนให้สามารถทำงานประกอบอาชีพที่สุจริต
หารายได้ พึ่งพาตนเองได้
3.6 มุ่งมั่นในการทำงาน
        3.6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
        3.6.2 ทำงานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
3.7 รักความเป็นไทย
        3.7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และ
มีความกตัญญูกตเวที
        3.7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
        3.7.3 อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
3.8 มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม
        3.8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
        3.8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
3.9 มีสุขภาพดี
        3.9.1 ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอและเพียงพอ
        3.9.2 บริโภคอาหาร เครื่องดื่มที่ดีและหะลาล