ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
...

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

           ปรัชญาการจัดการศึกษา(Falsafah : Philosophy) หมายถึงอุดมการณ์อันสูงสุดของโรงเรียนในการจัดการศึกษา คือ

       " การจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีคุณภาพตามแนวทางการศึกษาอิสลาม (ตัรบียะตุลอิสลามียะฮฺ) ย่อมผลิตคนดี (ศอลิห และมุสลิห) มีปัญญา รอบรู้ และเป็นผู้นำ "

       "Pengurusan pendidikan yang bersistem dan bermutu mengikut pendidikan Islam dapat menghasilkan insan yang berbakti , berilmu, sempurna sebagai pemimpin"(ภาษามลายู)

       “Toward Systematic and Standard Education through Tarbiyat al-Islamiyah in order toproduce Salih and Muslih personality who will be an Intelligent and Knowledgeable Leader. ”(ภาษาอังกฤษ)