เรื่องเล่าจากรั้วบานบุรี
...
บรรยากาศในกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการอ่าน

บรรยากาศในกิจกรรม "วางทุกงาน อ่านทุกคน" กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศแห่งการอ่านทุกๆ คน ตั้งแต่นักเรียนไปจนถ

อ่านต่อ...

...
สาธิตการสอน แบบการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีสอนแบบเปิด(Open Approach)

สาธิตการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีสอนแบบเปิด(Open Approach) ของนิสิตทุน สควค.

อ่านต่อ...

...
ต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร ครูและนักเรียนจาก Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Damai Riau Indonesia

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารได้ต้อนรับคณะทีมผู้บริหาร ครูและนักเรียนจาก Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Damai Riau I

อ่านต่อ...


หน่วยงานภายใน
...

กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

...

กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

...

กลุ่มงานโปรแกรมพิเศษ

...

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

...

กลุ่มงานตัรบียะห์

...

กลุ่มงานหอพัก

...

ศูนย์อัลกุรอานวิถีอิสลามและภาษา

...

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานบริการของเรา
บริการเกี่ยวกับงานเอกสาร
 • รับคำร้องเกี่ยวกับการเรียน
 • ออกหลักฐานทางการศึกษาต่างๆ (ปพ.1-ปพ.9)
บริการออกบัตรประจำตัวนักเรียน
 • ออกบัตรประจำตัวนักเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน
 • ทำบัตรใหม่ – แจ้งบัตรหาย – บัตรชำรุด สำหรับนักเรียนเก่า
บริการการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
 • จัดทำเอกสารใบประวัตินักเรียนและเอกสารหลักฐานต่างๆ
 • ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่มีเปิดสอนในปีการศึกษา
บริการจัดทำทะเบียนนักเรียนและปรับปรุงฐานข้อมูลนักเรียนในระบบเงินอุดหนุน PSIS
 • รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดของนักเรียน
 • ลงข้อมูลในทะเบียนนักเรียน
 • จัดทำและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในระบบเงินอุดหนุน PSIS

**ต้องแสดงบัตรนักเรียนและแต่งกายให้เรียบร้อยทุกครั้ง เมื่อติดต่องานทะเบียน
กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผล

--------
 • ----------
 • ----------

--------
 • ----------
 • ----------

บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ออก Bill Payment ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารตามที่โรงเรียนกำหนด
 • ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมของนักเรียนหรือผู้ปกครอง
 • ทำใบเสร็จรับเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง
 • ติดตามนักเรียนที่ไม่ชำระธรรมเนียมตามที่โรงเรียนกำหนด
บริการจัดเก็บรายได้อื่นๆ
 • ออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า
 • นำเงินฝากแต่ละรายการที่ได้รับ
 • ลงรายการรายรับในระบบโปรแกรมบัญชีโรงเรียน

-------
-----------

--------
 • ----------
 • ----------
 • ----------
 • ----------
 • ----------

--------
 • ----------

---------
-------------

---------
 • ----------
 • ----------
 • ----------

------
 • ----------
--------
---------

--------
--------------