เรื่องเล่าจากบานบุรี | เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17/08/2016 | post by admin

...

เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณครูวิทยา พยายาม
รองผู้อำนวยการภารกิจบริหารวิชาการ
และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ได้แก่ 
นายอาซีซัน อุสมา
นายอัฟวัน นิเด็ง
นายวันฮากิมีน ศรีท่าด่าน
เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวข้อ "วัฒนธรรมและนวัตกรรมอิสลามเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2559
((ฝากทุกคนช่วยดุอาด้วยนะจร้า)) ภาพประกอบ