เรื่องเล่าจากบานบุรี | สาธิตการสอน แบบการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีสอนแบบเปิด(Open Approach)

21/11/2016 | post by admin

...

สาธิตการสอน แบบการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีสอนแบบเปิด(Open Approach)

วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ ดร.เกษม เปรมประยูร อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ วข.สงขลา ที่ได้กรุณาเลือกญวค. เป็นสถานที่สาธิตการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีสอนแบบเปิด(Open Approach) ของนิสิตทุนสควค. ซึ่งวันนี้อาจารย์นำคณะนิสิตมา 5 ท่านด้วยกัน ทำให้นักเรียนเราสนุกกันถ้วนหน้า 
อันเป็นเรื่องดีต่อโรงเรียนที่จะยกระดับการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมนี้ต่อไป อินชาอัลลอฮฺ ดูภาพประกอบ