เรื่องเล่าจากบานบุรี | ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายหาดบางรัต

17/08/2016 | post by admin

...

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายหาดบางรัต

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา ญวค.เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายหาดบางรัต อันเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน 3 อำเภอ คือ หาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ และรอบนี้มีบางส่วนที่มาจาก อ.เมืองด้วย รวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 โรง

มีวาระหลักๆ เพื่อการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนไปด้วยกันทั้งด้านวิชาการ ด้านผลสัมฤทธิ์ งานประกันคุณภาพ เป็นต้น 

ดูภาพประกอบ

เรื่องเล่าล่าสุด
นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ | 17/08/2016
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ | 17/08/2016
เข้าร่วม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 17/08/2016
โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล จังหวัดสงขลา ณ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่ | 10/08/2016
กิจกรรมเก็บขยะสนามบินนานาชาติ หาดใหญ่ ร่วมกับชมรมมุสลิมรักษ์ความสะอาด | 10/08/2016
โครงการศึกษาดูงานแบบฝังตัว ค่ายลูกเสือนานาชาติ KEMNAS III | 04/11/2015
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฟุตซอลกระชับมิตร ญวค.-อัศศิดดีก | 21/10/2016

เรื่องเล่าทั้งหมด...