หน่วยงานภายใน | ศูนย์อัลกุรอานวิถีอิสลามและภาษา

16/07/2019 | post by admin

...

ศูนย์อัลกุรอานวิถีอิสลามและภาษา

ศูนย์อัลกุรอานวิถีอิสลามและภาษา

หน่วยงานภายใน
...

กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

...

กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

...

กลุ่มงานโปรแกรมพิเศษ

...

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

...

กลุ่มงานตัรบียะห์

...

กลุ่มงานหอพัก

...

ศูนย์อัลกุรอานวิถีอิสลามและภาษา

...

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน